3.1 Missie

Missie
Poort Lyceum is een interconfessionele school. Wij staan open voor alle geloofsovertuigingen. Wij bieden jongeren goed onderwijs. Voor ons betekent dat het volgende:

  • Jonge mensen met verschillende achtergronden leren elkaar te begrijpen en te respecteren.
  • Ze kunnen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfredzame burgers.
  • Ze zijn betrokken bij en nemen actief deel aan de maatschappij
  • We zijn zuinig op de natuur
  • We zijn een lerende organisatie, we vertalen maatschappelijke ontwikkelingen in onderwijs en begeleiding

 

3.2 Visie

Ieder mens heeft een plaats en een doel in de wereld, iedereen kan daaraan bijdragen. Onze kernwaarden zijn:

  • Leerlingen ontplooien zich maximaal, middels zelfreflectie ontdekken en ontwikkelen ze hun competenties
  • Medewerkers ontwikkelen zich doorlopend als individu, als professional en als lid van een groter team
  • We zijn integer en transparant. We verantwoorden ons naar de (in)direct belanghebbenden en naar de samenleving
  • We interpreteren interconfessioneel als denkend en handelend vanuit het eigen gedachtegoed en de eigen levensovertuiging, maar altijd met respect en waardering voor de levensovertuiging van de ander.

3.3 Motto

We verwachten van de medewerkers en van de leerlingen een zelfstandige, verantwoordelijke en betrokken houding.
Ons motto is daarom: ‘Redzaam en betrokken’.

3.4 Identiteit

Poort Lyceum is een interconfessionele school. We leiden voor meer op dan voor een diploma alleen. We bieden leerlingen een brede algemene vorming en een voorbereiding op hun rol in een veranderende samenleving.

Persoonlijke groei
Levensbeschouwelijke vorming is onderdeel van de lessentabel. Leerlingen maken kennis met andere overtuigingen en bepalen hun positie daarin. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan goede doelen acties en excursies met een cultureel of maatschappelijk karakter.
We hebben een sterk coaching-programma waarin leerlingen worden begeleid in hun studievoortgang, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun beoordelingsvermogen en meningsvorming aangaande maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen en hun zelfreflectie als individu en als klasgenoot te vergroten.

Burgerschap
Burgerschap is te definiëren als 1) de wijze waarop het individu zich verhoudt tot zijn sociale omgeving, 2) de wijze waarop (groepen) van mensen onderling tot oplossingen komen en 3) de wijze waarop het individu kennis, vaardigheden en houding verwerft om zelfstandig te handelen in de sociale omgeving.
In diverse lessen als maatschappijleer, geschiedenis, levensbeschouwing en de basegroup- lessen, komt burgerschapsvorming terug in diverse thema’s. Verder stellen de leerlingen klassenregels op waardoor ze zich leren verhouden tot elkaar. In de basegrouplessen is er aandacht voor klassensynergie en maatschappelijke actualiteit.
Daarnaast is identiteitsontwikkeling een belangrijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling die leerlingen op de middelbare school doormaken. Op het Poort Lyceum stimuleren wij leerlingen om op zoek te gaan naar wie zij zijn, willen worden, en wat zij belangrijk vinden in het leven. Burgerschapsonderwijs gaat daarom ook hand in hand met waarden onderwijs. Wat vind ik belangrijk? Wat accepteer ik wel en wat niet? Wat zijn botsende waarden in de samenleving en hoe kan ik daarmee omgaan? Maar ook vraagstukken als; welke culturele verschillen bestaan er in de samenleving en hoe verhoud ik mij hiertoe? Deze thema’s staan centraal in leerjaar 1 en 2 bij het vak levensbeschouwing waar dit door het maken van verschillende praktische opdrachten wordt afgerond. Naast het stewardschap, juniormentoraat, lidmaatschap leerlingenraad en medezeggenschapsraad.

Ga naar onderwerp