3.1 Missie

Missie
Poort Lyceum is een interconfessionele school. Wij staan open voor alle geloofsovertuigingen. Wij bieden jongeren goed onderwijs. Voor ons betekent dat het volgende:

  • Jonge mensen met verschillende achtergronden leren elkaar te begrijpen en te respecteren.
  • Ze kunnen zich ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfredzame burgers.
  • Ze zijn betrokken bij en nemen actief deel aan de maatschappij
  • We zijn zuinig op de natuur
  • We zijn een lerende organisatie, we vertalen maatschappelijke ontwikkelingen in onderwijs en begeleiding

 

3.2 Visie

Ieder mens heeft een plaats en een doel in de wereld, iedereen kan daaraan bijdragen. Onze kernwaarden zijn:

  • Leerlingen ontplooien zich maximaal, middels zelfreflectie ontdekken en ontwikkelen ze hun competenties
  • Medewerkers ontwikkelen zich doorlopend als individu, als professional en als lid van een groter team
  • We zijn integer en transparant. We verantwoorden ons naar de (in)direct belanghebbenden en naar de samenleving
  • We interpreteren interconfessioneel als denkend en handelend vanuit het eigen gedachtegoed en de eigen levensovertuiging, maar altijd met respect en waardering voor de levensovertuiging van de ander.

3.3 Motto

We verwachten van de medewerkers en van de leerlingen een zelfstandige, verantwoordelijke en betrokken houding.
Ons motto is daarom: ‘Redzaam en betrokken’.

3.4 Identiteit

Poort Lyceum is een interconfessionele school. We leiden voor meer op dan voor een diploma alleen. We bieden leerlingen een brede algemene vorming en een voorbereiding op hun rol in een veranderende samenleving.

Persoonlijke groei
Levensbeschouwelijke vorming is onderdeel van de lessentabel. Leerlingen maken kennis met andere overtuigingen en bepalen hun positie daarin. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan goede doelen acties en excursies met een cultureel of maatschappelijk karakter.
We hebben een sterk coaching-programma waarin leerlingen worden begeleid in hun studievoortgang, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun beoordelingsvermogen en meningsvorming aangaande maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen en hun zelfreflectie als individu en als klasgenoot te vergroten.

Burgerschap

Je ontwikkelt je tot iemand dit een bijdrage kan en wil leveren aan de maatschappij. Volgens ons kan dat alleen maar als je over je eigen rol en groei kunt nadenken. We noemen dat zelfbewustzijn. Bij een actieve deelname aan de maatschappij hoort ook dat je anderen wilt leren begrijpen en in ieder geval respecteert. We besteden daar veel aandacht aan tijdens de mentorlessen en tijdens de lessen levensbeschouwing en maatschappijleer. Vraagstukken als culturele verschillen, botsende waarden in de samenleving en hoe je daartoe te verhouden komen in deze lessen aan bod.

Je moet natuurlijk ook wel helder krijgen wat je wilt gaan doen in die maatschappij. Voor welke beroepen heb je aanleg? Wat motiveert jou? Daarvoor hebben we het programma Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.  Je ontdekt welke bijzondere talenten en interesses je hebt. Maatschappelijk succes bereik je door juist je talenten flink te ontwikkelen. Je volgt snuffelstages, je gaat naar studiebeurzen, je doet onderzoek en van dat alles maak je een dossier dat je met je mentor en met je ouders bespreekt. Op basis daarvan kies je een vakkenpakket en je vervolgopleiding.

Ga naar onderwerp