4.1 De Basis

De Basis
Iedere leerling is anders. Andere interesses, talenten, leerstijlen. De ene leerling heeft maatschappelijk de wind in de rug, een andere leerling ervaart al vele problemen in zijn jonge leven. De inrichting van het onderwijs en van de begeleiding moeten maatwerk mogelijk maken. Het doel van het onderwijs is dat de leerling zich optimaal ontwikkelt als zelfstandig persoon die zijn eigen keuzes kan maken.

Uitgangspunt
Iedere leerling is anders. Andere interesses, talenten, leerstijlen. De ene leerling heeft maatschappelijk de wind in de rug, een andere leerling ervaart al vele problemen in zijn jonge leven. De inrichting van het onderwijs en van de begeleiding moeten maatwerk mogelijk maken. Het doel van het onderwijs is dat de leerling zich optimaal ontwikkelt als zelfstandig persoon die zijn eigen keuzes kan maken.

Onze partners in het onderwijs
Poort Lyceum wil ultimo 2025 een volwaardig Kunskapsskolan school zijn. Onze medewerkers worden doorlopend getraind in de begeleiding van leerlingen als studie- en levenscoach.
Poort Lyceum werkt  veel met jonge mensen die een docentenopleiding volgen. Deze jonge professionals worden ingezet bij lesopvang en klassenassistentie. Dat maakt onze organisatie flexibel, het houdt onze kennis van onderwijskundige ontwikkelingen actueel en het zorgt voor een professionele, lerende, organisatie waarin het onderwijskundig gesprek de boventoon voert.

Poort is kandidaat Technasium en streeft naar volwaardig partnerschap binnen twee schooljaren. Technasium is de tegenhanger van het gymnasium zonder de overheersing van de talen. Het vak Onderzoeken en Ontwerpen neemt een prominente plaats in het lesrooster, naast de exacte vakken. We beschikken over ultra moderne laboratoria en praktijklokalen.

Vanzelfsprekend besteden we heel veel energie en aandacht aan het welzijn van de leerlingen in de context van de klas. Onze partner hierbij is Oké Op School. Lesobservaties, advisering omtrent aanpak positieve klassensynergie, coaching individuele leerlingen zijn voorbeelden van de samenwerking.

 

 

4.2 Gepersonaliseerd leren

Kunskapsskolan
De leerlingen werken volgens de Kunskapsskolan onderwijsmethode. Alle inhoud van de vaklessen wordt aangeboden in de portal. Leerlingen maken daar hun keuze uit de leerdoelen en de opdrachten die hen helpen het leerdoel te behalen. Daarnaast bepalen zij zelf het niveau en het tempo per vak. Zo zal een leerling met veel aanleg voor wiskunde daar op een hoger niveau aan willen werken en er misschien zelfs ook sneller doorheen gaan.

Niet alle geroosterde vaklessen zijn ook lessen met klassikale instructie. Ieder vak kent ook zogeheten workshoptijd. Leerlingen bepalen zelf, in overleg met hun coach en met de vakdocent, of ze deze tijd besteden aan het ingeroosterde vak, dan wel aan een ander vak. Bijvoorbeeld: er zijn drie lessen Nederlands ingeroosterd. Daarvan kunnen er een of twee als workshoptijd worden aangeboden.

Iedere dag begint en eindigt met tijd voor de coaching van de leerlingen. Ten minste twee momenten zijn klassikaal, de andere momenten zijn voor individuele gesprekken. Leerlingen die dan niet zijn uitgenodigd zijn dan vrij.

4.3 Bioritme en dagrooster

Tieners hebben een ander dagritme dan volwassenen en jonge kinderen. Tieners willen later naar bed en komen ook later op gang. Poort Lyceum gelooft in korte lesdagen op uren die maximaal rendement opleveren. Een les die op vrijdagmiddag om 16:00 begint zal geen leereffect laten zien.
Op drie dagen in de week starten leerlingen met een klassikaal coachmoment om 9 uur. De andere dagen, afhankelijk of zij voor coaching worden uitgenodigd, starten ze om 9:30 uur. Vrijwel alle dagen zijn ze om 15:00 uit, afhankelijk ook weer of ze voor een coachmoment in de middag worden uitgenodigd. De effectieve lestijd is dus tussen 9:30 en 15:00 uur. Het 7e uur wordt sporadisch ingezet.
De dinsdagmiddag wordt gebruikt voor overleg en training. Leerlingen kunnen op dinsdagmiddag worden uitgenodigd voor workshops, inhaalmomenten of voor het inhalen van achterstanden onder begeleiding van onderwijsassistenten.

Weekrooster leerjaar 1 en leerjaar 2

Leerjaar 1 en 2 rooster op dinsdag

Weekrooster leerjaar 3 en hoger

Leerjaar 3 en hoger rooster op dinsdag

 

 

4.4 Inrichting van de eerste twee leerjaren

Inrichting van de eerste twee leerjaren
Poort Lyceum is de enige school in Almere met een tweejarige brugklas. Veel leerlingen hebben wat meer tijd nodig om tot een juiste keuze voor het vervolgtraject te kunnen komen. Poort Lyceum heeft twee verschillende brugklassen. In beide ‘dakpan’ klassen wordt er op 2 niveaus lesgegeven en op twee niveaus getoetst. Er wordt niet met cijfers gewerkt, de leerlingen krijgen op al hun werk feedback van de vakleerkrachten.

Plaatsingsprotocol h/v of m/h
Leerlingen met een schooladvies h, v of h/v worden in een h/v klas geplaatst. Leerlingen met een schooladvies TL/H, GL/TL worden in een m/h klas geplaatst. In geval van twijfel neemt de school contact op met de basisschool.

4.5 De toetsing

Taxonomie
Toetsing laat zien waar de leerling is in zijn studievoortgang. Toetsing moet de leerling ook inzicht geven in zijn talent voor enig vak. Voor onze toetsen gebruiken we een ‘taxonomie’. Dat betekent dat we de leerling kunnen laten zien of hij een goede leerstrategie volgt en of hij (al) inzicht heeft in de stof. We kunnen de leerling daarom ook goed adviseren aangaande doorstroom naar schooltype havo of mavo, zijn profielkeuze in de bovenbouw en zijn vervolgopleiding.

Wijze van beoordeling.
De leerling is gemotiveerd om zich doorlopend te wijden aan het leren. In de eerste twee leerjaren wordt het niveau van de leerling aan de hand van opdrachten, toetsen, werkstukken, etc gemeten. De leerling ontvangt daarop feedback. Slechts twee maal per jaar wordt er een formatief cijfer gegeven. De leerling wordt in de gelegenheid gesteld om zijn tempo en niveau af te meten aan de door de overheid vastgestelde kerndoelen. Dit levert hem verder geen cijfers op. Dit levert hem wel inzicht op in de eigen studievoortgang.

Programma’s van Toetsing en Overgang en van Toetsing en Afsluiting
Alle leerjaren kennen een programma van toetsing. Daarin is per vak vastgelegd op welk moment in het schooljaar welke stof wordt getoetst en hoe vaak de toets meetelt in het voortschrijdend gemiddelde. In het eindexamenjaar heet dat een programma van afsluiting en bestaat de toetsing uit onderdelen van examendossier (schoolexamens), in de andere jaren heet het een programma van overgang. Poort Lyceum kiest bewust voor een 1-jarig programma van afsluiting zodat overstap naar het examenjaar van een lager niveau mogelijk is, bijvoorbeeld van 5 vwo naar 5 havo als vwo net te hoog gegrepen bleek.

4.6 De school met de blik op de toekomst

Doorstroom naar een hoger onderwijstype
Onze leerlingen hebben een meer dan evenredige slaagkans op de vervolgopleidingen. Zij kunnen altijd een extra vak volgen zodat ze naadloos kunnen doorstromen naar een hoger niveau, van mavo naar havo of van havo naar vwo.

Sommige vakken op een hoger niveau afsluiten
Leerlingen kunnen vakken waarin ze goed zijn, eerder afsluiten en zich vervolgens voorbereiden op een staatsexamen op een hoger niveau. Dat is zinvol als de leerling wil doorstromen naar een hoger niveau, omdat de studiebelasting dan wordt verspreid. Het is ook nuttig als de vervolgstudie een selectieprocedure kent, bijvoorbeeld een mbo opleiding met een havo- component en diverse hbo opleidingen.

 

4.7 Coaching

Coaching-programma en rol van de coach
Per week zijn er minimaal twee klassikale momenten met de coach ingeroosterd. Studievaardigheden, sociale vaardigheden, groepssynergie en actualiteit zijn de onderwerpen die aan bod komen. Verder hebben leerlingen wekelijks een kwartier een persoonlijk gesprek met hun coach. Hier bespreken ze hun persoonlijk ontwikkelplan, leren reflecteren op succes en verbeterpunten en zij leren de juiste afwegingen en keuzes te maken.
Vanaf het tweede leerjaar maakt het LOB programma (Loopbaan en beroep) onderdeel uit van het coaching-programma. De leerlingen maken een portfolio waarin zij hun persoonlijke groei documenteren.
De coach is de spil van onze school. Hij is de eerste contactpersoon voor de leerling en voor de ouders. Hij wordt natuurlijk geholpen door het team van docenten van een klas en door de coördinator ondersteuning.

Contact tussen ouders en coach
Het contact met de ouders verloopt altijd in eerste instantie via de coach. Als het nodig is, speelt hij/zij uw vragen door aan vakdocenten. Drie maal per jaar zijn er LOC gesprekken. LOC staat voor Leerling, Ouder, Coach. De leerling bereidt het gesprek voor en vertelt over zijn studie- activiteiten, het rendement daarvan en de bijstellingen die hij op basis van zijn resultaten maakt.
Deze ontmoetingen vinden in principe uit via Teams. Ouders mogen natuurlijk ook op school afspreken. De school gaat om 17:30 uur dicht.
Als u zelf contact zoekt met de coach, kan dat alleen per mail. Indien u belt, zal de receptie in alle gevallen een terugbelverzoek mailen naar de coach. Hij/zij staat immers voor de klas.

Contact tussen ouders en de vakdocenten
In principe is er geen direct contact tussen de vakdocenten en de ouders. Er is 1x per jaar een tienminutengesprekken-avond. Verder fungeert de coach als intermediair.

4.8 Ondersteuning

Soms overstijgt de hulpvraag van een leerling de competentie van de coach. De school heeft een ondersteuningscoördinator en een medewerker Passend Onderwijs in dienst ter ondersteuning van het team van coaches. De school wordt geholpen door externe deskundigen in het zorg-advies- team. Het doel is zo snel mogelijk de juiste hulp bieden aan de leerling.
Verzuim betekent in onze optiek dat de leerling afstand neemt van zijn schoolcarrière. Ons beleid richt zich op de reden van het verzuim. De leerling neemt immers afstand van zijn opleiding. Soms is het gewoon spijbelen en is een eenvoudige maatregel genoeg, soms ligt de oorzaak van het spijbelen dieper en gaan we in gesprek met ouders en deskundigen hoe we de leerling verder kunnen helpen. Daarvoor is een coördinator sociale veiligheid aangesteld die nauw samenwerkt met de coaches.

Voor wat betreft de ondersteuning die de school kan bieden, is het belangrijk om verwachtingen in juiste banen te leiden. De ouders zijn vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de keuze en de inzet van professionele en specialistische zorg. De bijdrage die school levert, bestaat uit: ondersteuning, zoals periodiek een gesprek met onze medewerker passend onderwijs of onze ondersteuningscoördinator, extra aandacht voor een veilig leerklimaat in de klas door bijvoorbeeld een vaste plaats aan te wijzen of om klassengesprekken te leiden of door facilitering zoals tijdverlenging bij toetsen.

De school pretendeert in het geheel niet de juiste expertise voor specialistische zorg in huis te hebben en definieert haar zorgtaak dan ook in functie van de studievoortgang van de leerling.
Belangrijk is dat de leerling onder alle omstandigheden in het ritme en de routine van de normale schoolgang blijft. Onder geen beding onderschrijft de school thuisblijven als zinvol voor een herstel van de emotionele en mentale balans van de leerling. De school zal de dagelijkse schoolgang ondersteunen met faciliteiten om daaraan vast te houden. Ouders (en hulpverleners) onderschrijven dit uitgangspunt wanneer zij kiezen voor Poort lyceum. Alle instrumenten die ons ter beschikking staan, kunnen slechts na consultatie van het interne- en indien o.i. nodig, het externe zorg-adviesteam worden ingezet.

 

Ga naar onderwerp