5.1 Leerlingparticipatie

Leerlingparticipatie
Leerlingen praten mee over het schoolbeleid. Iedere klas heeft een klassenvertegenwoordiger die zitting heeft in de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad kiezen een voorzitter die contact heeft met het management en de agenda opstelt.
Leerlingen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van Het Baken en in de deelmedezeggenschapsraad van Poort Lyceum. Zij praten mee met vertegenwoordigers van medewerkers en ouders. De MR en de DMR hebben op een aantal onderwerpen adviesrecht en op een aantal onderwerpen  medebeslissingsrecht.

Ouderparticipatie
Opvoeden doe je samen. Daarom hechten alle scholen aan een goede samenspraak met ouders.
Ouders hebben zitting in de ouderraad. Deze fungeert als klankbord voor de schoolleiding. Het gaat hier over beleidsmatige onderwerpen, niet over het belang van de individuele leerling.
De MR en de DMR kennen ook een oudergeleding. De MR en de DMR hebben op een aantal onderwerpen adviesrecht en op een aantal onderwerpen medebeslissingsrecht.

5.2 Ouderparticipatie

Opvoeden doe je samen. Daarom hechten alle scholen aan een goede samenspraak met ouders. Ouders hebben zitting in de ouderraad. Deze fungeert als klankbord voor de schoolleiding. Het gaat hier over beleidsmatige onderwerpen, niet over het belang van de individuele leerling.
De MR en de DMR kennen ook een oudergeleding. De MR en de DMR hebben op een aantal onderwerpen adviesrecht en op een aantal onderwerpen medebeslissingsrecht.

5.3 Rol van de ouders

Van de ouders verwachten we een actieve betrokkenheid bij de schoolgang van de leerlingen. Het schooljaar begint met een kennismakingsavond met de mentor. Daarna is er minimaal twee maal per jaar en indien nodig een derde maal, een MOL gesprek (mentor- ouder- leerling) over het rapport. Ouders kunnen het hele jaar meekijken in het ouderportaal. In principe is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders, ook als het vragen over verschillende vakken betreft. Poort Lyceum heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders zitting hebben, sommige ouders draaien als vrijwilliger mee als klusjesman, in het studiecentrum of achter de receptie. Verder zijn er een paar maal per jaar ouderpanelgesprekken over grote onderwerpen zoals het mentoraat en het onderwijsmodel.

Ga naar onderwerp