8.1 Inleiding

In het School Ondersteuningsprofiel (SOP) geeft Poort Lyceum inzage in ondersteuningsstructuur voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het heeft als doel de kaders aan te geven van de ondersteuningsmogelijkheden voor huidige en toekomstige leerlingen. Poort Lyceum biedt verschillende vormen van ondersteuning aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. In het SOP staat beschreven hoe Poort Lyceum hiermee omgaat, welke interne en externe ondersteuningsmogelijkheden er zijn en via welke weg de ondersteuning kan worden ingezet. Het SOP geeft de grenzen en uitdagingen aan van de extra ondersteuning die de school aan leerlingen kan bieden. U vindt het School Ondersteuningsprofiel op de website.

8.2 De begeleiding

Er is begeleiding mogelijk gericht op de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele op individueel- en op groepsniveau. Studievoortgangsgesprekken/coaching met de leerlingen zijn hierbij een leidend principe. De ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling en studievoortgang van hun kind(eren). We gaan uit van een tweezijdige betrokkenheid van de ouders. Enerzijds betrokkenheid bij de studievoortgang en het welbevinden van hun kind en anderzijds betrokkenheid bij het positief stimuleren van de omstandigheden waarbinnen deze ontwikkeling plaatsvindt.

8.3 Leerlingprofiel Poort Lyceum

Poort Lyceum is bij uitstek geschikt voor leerlingen die een prestatie willen neerzetten die passend is bij hun mogelijkheden. Het is een plaats waar leerlingen individueel en klassikaal tot hun recht kunnen komen en een plaats waar zij zich op eigen niveau verder kunnen ontwikkelen. Prestatie en verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces staan voor ons centraal. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de gehele mens, waarbij leerlingen zich intellectueel, affectief en maatschappijgericht kunnen ontwikkelen. We streven ernaar via de keuzemogelijkheden in het rooster, alle leerlingen maatwerk in hun leertraject te bieden. We geven onze leerlingen de ruimte om individuele keuzes te maken, waardoor de leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun toekomst.

Om succesvol te kunnen zijn op Poort Lyceum moet een leerling:

  • minimaal een tl-advies hebben, zonder een LWA (leerweg arrangement). Poort Lyceum heeft geen LWA aanbod;
  • eigenaarschap kunnen hebben van het eigen leerproces;
  • eigen sterktes en zwaktes kunnen analyseren en daarop kunnen anticiperen;
  • plannings- en organisatievaardigheden hebben, passend bij leeftijd en niveau;
  • willen presteren en gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te willen halen;
  • in staat zijn rekening te houden met medeleerlingen in al hun diversiteit;
  • flexibel kunnen omgaan met wisselende groepssamenstellingen (P-lessen, workshoplessen);
  • kunnen en willen reflecteren op eigen gedrag en leerresultaten en hier ook verantwoordelijk voor willen zijn;
  • feedback kunnen geven en ontvangen.
Ga naar onderwerp