9.1 Inleiding

De scholen van Het Baken Almere staan voor kansrijk en eerlijk onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen mogen meedoen aan activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma worden georganiseerd en die in onze visie wel bijdragen aan de vorming van uw kind. Hieronder vallen activiteiten zoals een kamp, een (buitenlandse) excursie, vieringen, etc. Kansengelijkheid bereiken we niet alleen door goed onderwijs, maar ook door iedereen te laten deelnemen aan extra activiteiten. Elke leerling van Poort Lyceum telt en hoort erbij.

Vrijwillige ouderbijdrage
Poort Lyceum ontvangt vanuit de overheid middelen om het verplichte onderwijsprogramma te financieren. Voor de organisatie van extra activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u als ouder(s)/verzorger(s). Deze ouderbijdrage is vastgesteld met steun van ouders uit de medezeggenschap van de school. De specificatie van de ouderbijdrage vindt u terug op deze website. Het kan zijn dat we u in de loop van het schooljaar om een aanvullende bijdrage vragen voor een reis met overnachting die niet het overzicht is opgenomen. Voor de goede orde benadrukken we dat iedere bijdrage bij wet vrijwillig is. Als u deze bijdrage niet wilt of kunt betalen dan mag uw kind nog steeds deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Poort Lyceum behoudt zich wel het recht voor om (delen van) geplande activiteiten niet door te laten gaan, als er te weinig betalende ouder(s)/verzorger(s) zijn. De  activiteiten van Poort Lyceum hebben vanzelfsprekend een educatief karakter (excursies naar bijvoorbeeld musea) of dragen bij aan de sociale vorming van de leerling (projecten rondom groepssynergie en sociale veiligheid).

Voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u per mail een factuurvoorstel.

Mocht zich dit schooljaar opnieuw de situatie voordoen dat we genoodzaakt zijn activiteiten af te gelasten als gevolg van corona, dan kijken we of op een andere moment de activiteit kunnen inhalen of dat we de bijdrage besteden aan een gelijksoortige andere activiteit. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschap. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd.

Kosten voor ouder(s)/verzorger(s)
Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij persoonsgebonden materialen voor hun rekening nemen, zoals de aanschaf van woordenboeken, schrijfmateriaal, atlas, sport- en praktijkkleding.

9.2 Vrijwillige ouderbijdrage

De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele- als voor de materiële kosten. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis schoolboeken’.

De vergoeding voor de materiële kosten (leermiddelen, ICT, inventaris, gebouw etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Objectief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de overheid, heeft dit aangetoond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Het Baken Almere.

Schoolpas/ Logboek kwijt
Als een leerling zijn pas kwijtraakt, betaalt u de vervangingskosten voor de pas. Als de leerling het omslag van het logboek kwijtraakt, kost vervanging € 5,-. Vervanging interieur logboek kost € 20,-

Kosten algemeen
Door zorgvuldig financieel beleid heeft de school de bijdrage voor algemene schoolkosten al jaren beperkt weten te houden. In overleg met de oudergeleding in de Deelraad is bepaald dat de bijdrage voor de algemene kosten jaarlijks wordt geïndexeerd.

Verantwoording
Voor de besteding van de algemene schoolkosten wordt jaarlijks instemming gevraagd aan de oudergeleding van de Deelraad. Na afloop van elk jaar wordt verantwoording afgelegd aan de Deelraad over de besteding van deze gelden.

Betaling in termijnen
Het is mogelijk de factuur voor de algemene kosten in termijnen te betalen. Ouders kunnen dit aangeven via een link in de mail die zij ontvangen van de financiële administratie.

9.3 Specificatie algemene schoolkosten

Toelichting 

De lijst geeft alleen het overzicht van activiteiten waarvoor wij een tegemoetkoming in de kosten vragen.

  1. Sociaal fonds wordt aangewend indien ouder(s)/verzorger(s) de bijdragen aantoonbaar niet kunnen betalen.
  2. Bijdrage aan de collectieve schoolongevallenverzekering.
  3. Ondersteunend lesmateriaal bestaat uit de diagnostische Citotoetsen, klassensets atlassen, binas, woordenboeken, leesboeken, leskaternen, tekenmateriaal.
  4. Digitale abonnementen en licenties bestaan uit de abonnementen voor de electronische leeromgeving, leerlingvolg-en roostersysteem, klaslicenties voor Quest, online lesmateriaal.
  5. Meerdaagse excursies en excursies waaraan leerlingen op persoonlijke titel aan deelnemen, worden apart gefactureerd gedurende het jaar. Mavo 3 en havo 4 hebben een buitenlandse reis. De reis vindt doorgang bij minimale betaalde deelname.
  6. De activiteiten vinden alleen plaats tijdens de introductiedagen of de excursieweek in maart (SE week M4 en H5).
  7. Huur voor de locker per jaar.
  8. De prijs voor de Bakenpas is inclusief de afgedrukte foto’s.

 

Ga naar onderwerp