7.1 Algemene gedragscode

Poort Lyceum heeft een sociaal veiligheidsplan en een leerlingenstatuut die op de website staan. Onderdeel daarvan zijn alle regels over gedrag, verzuim, veiligheid. Onderstaande paragrafen zijn ontleend aan deze documenten.

De drie uitgangspunten voor gedrag
1. We leveren een actieve bijdrage aan een positief leer- en leefklimaat;
2. We respecteren dat mensen verschillend zijn en handelen daarnaar zodat iedereen zich veilig voelt;
3. We houden met elkaar het schoolgebouw en de omgeving netjes.

De regels in de school
1. We hebben altijd onze spullen bij ons;
2. We houden ons aan de gemaakte afspraken;
3. De telefoon is tijdens de lessen in de locker van de leerling opgeborgen;
4. We eten en drinken alleen in de aula of op het schoolplein.

De regels in de klas
Aan het begin van het schooljaar bespreekt de coach met zijn/haar klas welke omgangsvormen de leerlingen het belangrijkst vinden. Het gaat om een kleine set van regels die door de coach in de elektronische leeromgeving worden geplaatst. De regels kunnen aangevuld worden met aandachtspunten die per periode kunnen worden aangepast.

De rol van de ouders en de leerlingen
In het sociale veiligheidsplan zijn gouden regels voor ouders in de omgang met school opgenomen. In deze schoolgids geven we een opsomming. In het sociale veiligheidsplan staat de toelichting per gouden regel.

  • We hebben respect voor elkaar en werken samen in het belang van ons kind;
  • We doen aan hoor- en wederhoor;
  • We zijn betrokken bij de ontwikkeling van ons kind;
  • We dragen bij aan een veilig leer- en leefklimaat;
  • We zijn betrokken op het leerproces.

7.2 Afwezigheid en te laat komen

Het sociale veiligheidsplan bevat ook een stappenplan verzuim, hoofdstuk 7. Hieronder een korte opsomming uit dat stappenplan.

Ziek melden/melden bezoek huisarts en dergelijke
Bij ziekte kunnen ouders hun kind (ook bij leerlingen ouder dan 18 jaar) tussen 08.00 uur en 08.30 uur afmelden. Dit kan bij voorkeur per mail: absentie-poort@hetbaken.nl of op nummer: 036- 8452300. Afwezigheid in verband met tandarts, huisarts en dergelijke kan ook via dit mailadres.

Medewerker sociale veiligheid
Poort Lyceum heeft een medewerker sociale veiligheid. Hij coördineert het beleid rondom absentie, vangt leerlingen op die uit de les zijn verwijderd of die even tot rust willen komen en leerlingen die zich eerder moeten melden in verband met spijbelen of te laat komen. De coach is echter in alle gevallen het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Ongeoorloofd verzuim
Bij te laat komen zonder reden moet de leerling zich de dag erna om 08:30 uur melden. Bij spijbelen moet de leerling de gemiste tijd dubbel inhalen. Er volgt altijd een gesprek met de coach en contact met de ouders.

7.3 Klachtenregeling

In alle gevallen is de mentor het eerste aanspreekpunt van de ouders en van de leerlingen. Het kan voorkomen dat er een klacht is die hij niet goed kan afhandelen. In dat geval kan de klacht gericht worden aan de heer J. Daams voor leerlingen in de bovenbouw en aan de heer J. Bras voor de onderbouw.
Mocht de ouder/leerling ontevreden zijn over de afhandeling van de klacht, kan er een klacht gericht worden tot de directeur. De klachtenregeling van Het Baken vindt u op de centrale website van Het Baken onder ‘Over Het Baken Almere/bestuursdocumenten’

KLACHTENREGELING-Het-Baken-Almere-def.pdf (hetbaken.nl)

Als leerlingen een geschil hebben over examinering anders dan toepassing van het examenreglement, kunnen zij in beroep bij de interne geschillencommissie. Zie hiervoor artikel 27 van het leerlingenstatuut. Zie de centrale website van Het Baken onder ‘Over Het Baken Almere/ bestuursdocumenten’

Leerlingenstatuut-300921-def.pdf (hetbaken.nl)

7.4 Telefoonloze school

Tijdens de lesdag mag je je telefoon niet gebruiken of zelfs maar bij je hebben. Het motto is dan ook: ‘thuis of in de kluis’. We doen dit niet alleen omdat de minister dit wil. We zijn ervan overtuigd dat het de sociale veiligheid ten goede komt als leerlingen niet doorlopend worden geconfronteerd met uitlatingen op de social media en worden uitgedaagd om gewoon persoonlijk contact met elkaar te onderhouden. We zijn er vorig schooljaar mee begonnen en de positieve verwachtingen die we hadden, worden zeker vervuld!

7.5 Kluisjes

Alle leerlingen hebben het gebruik van een kluisje, waarin zij hun kostbaarheden en andere zaken kunnen opbergen.

Het kluisje kan geopend worden met de leerlingenpas. In de kluis is een oplaadpunt voor laptop en voor telefoon. De telefoon moet in het kluisje zijn tijdens de lesdag.

Het kluisje is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. De leerling is verantwoordelijk voor alle spullen die in de kluis liggen, ook voor de zaken die klasgenoten erin stoppen als deze hun pas zijn vergeten en de leerling hen wil helpen.

Kluisjes (en tassen) kunnen gecontroleerd worden, al dan niet in aanwezigheid van de politie, indien er van een gegronde reden/ zwaarwegend vermoeden sprake is.

Ga naar onderwerp